Název projektu: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

Trvání projektu: 2019-2020
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“
Celkové náklady: 50,6 mil. Kč
Lokalizace území: Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, Studénka
Smluvní partneři (zhotovitelé):

 • Realizace stavby: AQUASYS, s.r.o.
 • Autorský dozor: VIVA projekt, s.r.o.
 • Technický dozor stavebníka: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Přírodní rezervace Bažantula je tvořena dolní částí rybniční soustavy se čtyřmi na sebe navazujícími rybníky, obtokovým příkopem a přilehlým drobným mokřadem. Jedná se o přirozeně eutrofní mělké nivní rybníky, obehnané ze všech stran sypanými zemními hrázemi s porosty dřevin.

Cíl projektu:

Plnění veřejného zájmu (ochrana přírody a krajiny). Rybníky jsou z technického hlediska dlouhodobě v havarijním stavu, špatný technický stav vodních děl ohrožuje předměty ochrany. Revitalizace je projektována s cílem návratu k přírodnímu stavu a vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Realizovaná opatření:

 • oprava poškozených zemních hrází s těsnícím jílovým jádrem
 • návodní nebo návětrná strana hrází byla v exponovaných místech opevněna proti erozi a proti působení větru
 • osázení dřevinami charakteru tvrdého luhu
 • renovace některých nápustí či výpustí
 • úprava obtokového koryta miskovitého
 • úprava starých ostrovních deponií
 • odstranění náletu dřevin, terénní úprava a úpravy břehové linie
 • revize stávajících porostů litorálního pásma
 • odbahnění
PR Bažantula
PR Bažantula
PR Bažantula