Název projektu: Pasportizace vodních toků

Logo Evropské unie.   

Číslo projektu: 115V343003556, číslo smlouvy/ objednávky popfk-424 c/16/23
Financování: Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny v letech 2022 – 2025
Doba realizace: 1. 5. 2023 – 30. 11. 2025
Místo realizace: Celé území ČR
Celkové náklady: 79 937 578,00 Kč
Partneři projektu: Svépomocí projektových zaměstnanců AOPK ČR

V rámci projektu bude zpracován metodický postup pro stanovení parametrů současného stavu vodních toků a jejich niv a návrh opatření (managementu) na úrovni úseků vodních toků. Součástí metodického postupu bude definování kritérií pro výběr vodních toků, které budou v rámci projektu posouzeny. Dále bude vytvořena mobilní aplikace pro záznam dat v terénu, přenos dat a bude zajištěno ukládání dat. Stěžejní částí projektu je aplikace zpracovaného metodického postupu, tj. zmapování současného stavu vybraných více než 26 000 km vodních toků a jejich niv terénním průzkumem a návrh konkrétních opatření (managementu) ve smyslu identifikace úseků vodních toků vhodných k podpoře samovolné renaturace nebo ochraně stávajícího stavu, k pomístním zásahům ve smyslu iniciované renaturace nebo úseků určených ke komplexní revitalizaci vodního toku.  

Cíl projektu:

Vytvoření strategického podkladu pro účely ochrany přírody a plánování v oblasti vod, který na základě posouzení vybraných parametrů současného stavu vodních toků a říčního prostoru poskytne systematický návrh opatření ke zlepšení stavu vodních toků, zejména z hlediska hydromorfologických charakteristik vodních toků a niv a potenciálu zadržování vody v krajině. 

Hlavní výstupy projektu:

- Metodický postup pro výběr úseků vodních toků, posouzení stavu a nastavení vhodného managementu (návrhu opatření)
Metodika pasportizace vodních toků, 2023 (pdf)

- Aplikace pro záznam dat v terénu a přenos dat vč. aplikace pro mapování vodních toků veřejností (HydroLog)

- Veřejně přístupná databáze hydromorfologických charakteristik a parametrů skutečného stavu vodních toků a návrh opatření. Identifikace úseků: 

  • v dobrém hydromorfologickém stavu (např. ochrana před zásahy, úspěšně se vyvíjející revitalizace)
  • vhodných k renaturaci (např. specifikace samovolné nebo iniciované renaturace)
  • vhodných k revitalizaci (např. rozlišení priorit, možnosti dílčích opatření)
  • nedosahujících dobrého hydromorfologického stavu, ale se zásadními překážkami bránícími úspěšné revitalizaci/renaturaci

- Modul informačního systému včetně implementačního rozhraní – vizualizace výsledků pomocí webového prostředí vč. dokumentace typových opatření