Název projektu: LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku

Logo Life. Logo Nature 2000.​​​​​​ Logo Ministerstva životního prostředí.

Číslo projektu: LIFE09 NAT/CZ/000364
Místo realizace: CHKO Bílé Karpaty, CHKO Biele Karpaty a CHKO Malé Karpaty.
Program: LIFE+
Zdroj financování: 50% z celkového rozpočtu hrazeno z EU, kofinancování MŽP
Celkový rozpočet: 6 447 799,- €
Doba trvání projektu: od 1. 1. 2011-31. 12. 2016
Partneři projektu: ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Jadernička, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Výstupy projektu:

  • vytvoření podmínek pro zachování a další rozvoj populací devíti evropsky významných druhů motýlů,
  • zlepšení podmínek v nelesních biotopech s ohledem na cílové druhy,
  • zvýšení početnosti cílových druhů a celkové druhové pestrosti v důsledku realizovaných managementových a revitalizačních opatření,
  • vytvoření materiálních a technických předpokladů pro trvale udržitelný management v návaznosti na tradiční formy hospodaření,
  • zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku ochrany motýlů, vzácných nelesních společenstev a jejich trvale udržitelného využívání,
  • zlepšení spolupráce mezi státními a nevládními neziskovými organizacemi ochrany přírody, vlastníky a uživateli pozemků a dalšími subjekty při ochraně nelesních společenstev.

Cíle a náplň projektu:

Projekt si kladl za cíl přispět k zastavení poklesu biodverzity a posílení soustavy Natura 2000 aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu, a to zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany.

Bílé Karpaty, pohoří na moravsko-slovenské hranici, jsou proslulé především svými květnatými loukami. Historie rozsáhlých lučních komplexů zřejmě sahá až k prvním zemědělcům a patří k druhově nejbohatším rostlinným společenstvům na světě. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin, výjimečný je např. bohatý výskyt orchidejí – louky a okolní světlé lesy jsou domovem dvou třetin druhů orchidejí v ČR. Ve druhé polovině minulého století byla část luk hnojena a některé části dokonce rozorány. Svažitější pozemky se přestaly kosit a začaly zarůstat náletovými dřevinami. Díky projektu LIFE+ proběhlo odstranění křovin a obnova luk a pastvin na více než 100 hektarech. Také se podařilo přejít od kosení rozsáhlých ploch v jednom termínu k mnohem vhodnější mozaikové seči, která umožňuje přežití populací vzácných druhů bezobratlých, především denních motýlů.

Pestrá mozaika přírodních poměrů umožňuje na loukách společný výskyt lučních, lesních, stepních i vlhkomilných druhů. Řada z nich má v Bílých Karpatech těžiště svého výskytu v ČR  (např. po meruňkách vonící kosatec trávolistý, violka bílá), některé rostou jen zde. Mezi ně patří např. exoticky vyhlížející orchidej tořič čmelákovitý, všivec statný, který má nejbližší lokality na Ukrajině a v Rumunsku, nebo rozrazil latnatý. Neméně početný je seznam vzácných druhů hmyzu – kobylka zavalitá, saranče vrzavá, ale hlavně vzácné druhy denních motýlů. Na krátkostébelných pastvinách na severu žije modrásek černoskvrnný, početné populace zde stále mají na loukách a stráních další modrásci – modrásek hořcový, bahenní a očkovaný. Mezi opravdové vzácnosti patří i jasoň dymnivkový a bourovec trnkový.

Kontakt:

RNDr. Libor Ambrozek
Garant projektu, Správa CHKO Bílé Karpaty
Modrásek očkovaný na květině.
Rozkvetlý rudohlávek jehlancovitý.
Mechanizované sečení technikou.
Mozaikovitá seč v krajině.
Pastva ovcí.
Sidonie.
Exkurze v terénu nad probíhajícím kosení.