Název projektu: Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Místo realizace: stanoviště soustavy Natura 2000 v ČR
Program: Operační program Životní prostředí 2014+
Celkový rozpočet: 103 255 351, 14 Kč
Partneři projektu: Svépomocí projektových zaměstnanců AOPK ČR

Cíle a náplň projektu:

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Vytvoření souhrnů doporučených opatření (SDO) pro evropsky významné lokality (EVL), kterých se dotkne změna daná novým nařízením vlády, a pro ptačí oblasti (PO), u kterých ještě nedošlo k vytvoření SDO.  Tyto dokumenty se přidají k již dříve vytvořeným SDO pro EVL a PO, a tím se zkompletuje soubor dokumentů pro celou síť Natura 2000, který bude základním odborným a koncepčním materiálem sloužícím k zachování příznivého stavu předmětů ochrany EVL a PO.  Dalšími cíli je zapracování návrhů z SDO do nově vznikajících plánů péče o maloplošné zvláště chráněná území (MZCHÚ) ve správě AOPK ČR a vyhodnocení stavu integrace zásad z SDO do plánů péče u MZCHÚ, které jsou v překryvu s EVL a PO mimo správu AOPK ČR a zároveň vyhodnocení stavu realizace zásad SDO u vzorového souboru lokalit Natura 2000, který napomůže zabezpečit předměty ochrany v dlouhodobém měřítku.

Konkrétní aktivity projektu:

Příprava SDO, tvroba plánů péče pro MZCHÚ, vyhodnocení realizace navržených opatření, Vyhodnocení míry integrace SDO pro EVL do plánů péče o MZCHÚ, aktulizace a tvorba metodických listů, metodických pokynů, příručky a materiály k péči o problémové skupiny druhů či stanovišť, školení pro zpracovatele.