Název projektu: Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000

Logo EEA grants.  Logo Ministerstva životního prostředí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-024-2015
Místo realizace: V rámci celé České republiky - území Natura 2000
Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Celkový rozpočet: 19 849 995 Kč vč. DPH
Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 15 879 995 Kč, což představuje maximálně 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 3 970 000 Kč, což představuje 20% z celkových předpokládaných výdajů projektu.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2015-31. 12. 2016
Partneři projektu: Česká společnost ornitologická, Česká zemědělská univerzita

Rozkvetlý včelník rakouský.
Včelník rakouský, foto: Dana Turoňová.


Výstupy projektu:

AOPK ČR
Mapování evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
Stav vybraných druhů cévnatých rostlin ve vybraných EVL
Detailní inventarizace populací evropsky významných druhů brouků ve vybraných EVL
Stav populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL – údolních nádržích
Mapování evropsky významných druhů živočichů ve stanovištně vhodných územích soustavy Natura 2000
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000

Česká zemědělská univezita
Zjištění prostorového rozšíření hnízdících druhů ptáků v Ptačích oblastech ČR
Monitoring vodních ptáků na lokalitách soustavy Natura 2000 v mimohnízdní době
Monitoring početnosti a reprodukční úspěšnosti hnízdních populací vodních ptáků v ČR: zhodnocení dlouhodobých trendů na lokalitách sítě Natura 2000
Biotopové nároky sýce rousného na lokalitách Natura 2000
Monitoring výskytu chytridiomykózy u EVD obojživelníků v rámci EVL
Analýza habitatových nároků a identifikace potenciálních rizik pro naturové druhy vážek
Ohrožení biotopů soustavy Natura 2000 invazními druhy

Česká společnost ornitologická
Zjištění aktuální relativní a absolutní početnosti ptačích druhů na území jednotlivých ptačích oblastí

Detail střevlíku uherského na kameni.
Střevlík uherský, foto: Pavel Pokluda.


​​​​​​​Cíle a náplň projektu:

Projekt byl zaměřen na prohloubení znalostí o stavu evropsky významných druhů, popř. druhových společenstev, jejichž jsou součástí, v územích Natura 2000. Jeho obsahem byl zejména terénní monitoring a sběr dat v územích Natura 2000, a to se zaměřením na všechny systematické skupiny rostlin a živočichů. Pro jakékoliv rozhodování v těchto územích je znalost o rozšíření a stavu ochranářsky významných druhů nezbytným podkladem. Zjištěné poznatky budou využity k formulaci managementových opatření pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany. Součástí projektu byla i propagace soustavy Natura 2000 a druhů, které jsou předmětem její ochrany.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph. D.
Ředitel odboru monitoringu biodiverzity