Česká republika je z pohledu geologa velmi rozmanitá, s množstvím odlišných geologických jednotek, mnoha typů hornin a dokladů nejrůznějších geologických procesů. Příkladem může být i světově první na vědeckém základě vybraný mezinárodní stratotyp (typický sled vrstev, které odpovídají konkrétním historickým geologickým obdobím) – Klonk u Suchomast. Na území republiky nacházíme doklady vývoje zemské kůry a vývoje života staré až 600 milionů let.

Specifikem péče o neživou přírodu je nepřemístitelnost a v zásadě neobnovitelnost geologických lokalit – paleontologických a mineralogických nalezišť, stratigrafických profilů, dokladů sopečné činnosti a tektonického vývoje, jeskyní a krasových jevů apod.

AOPK ČR pečuje o neživou přírodu:

  • výkonem státní správy (usměrňování nebo povolování zásahů),
  • zahrnutím těchto fenoménů pod územní ochranu,
  • prohlubováním znalostí a evidencí,
  • aktivní péčí, ochranou před poškozováním a ničením,
  • popularizací geologie.

V AOPK ČR také pečujeme  o 106 národních přírodních památek, kde některý z geologických fenoménů je hlavním předmětem ochrany.

Nejčastějším typem prováděné péče je zpřístupnění a údržba reprezentativních skalních výchozů a profilů a jejich údržba odstraňováním náletové zeleně a suti. Zejména v pískovcových, erozí ohrožených oblastech, je nezbytné usměrňování pohybu veřejnosti, budování zábradlí a schodišť. V krasových oblastech je častým opatřením instalace uzávěr do jeskyní, ve kterých by mohlo dojít k poškození a ničení výzdoby a jeskynních sedimentů či rušení jeskynních živočichů.

Kromě výzkumu a monitoringu jeskyní a krasových jevů se AOPK ČR podílí i na popularizaci lokalit, a to zejména ve spolupráci s Českou geologickou službou a s geoparky. Společně také spravujeme Jednotnou evidenci speleologických objektů (JESO). Úspěšný byl také projekt v rámci OP ŽP Železné hory v rámci  péče o lokality.

V rámci péče o neživou přírodu realizujeme nebo jsme realizovali například tyto projekty:

OPŽP Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR