Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Slouží jako podklad pro zadávání, kontrolu, přebírání prací financovaných z dotačních programů. Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech.

Standardy budou postupně pokrývat jednotlivé oblasti péče o přírodu a krajinu, vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

V současnosti je navrženo šest tématických řad standardů (A až F – viz záložka seznam platných standardů), v rámci nichž jsou jednotlivé standardy zpracovávány.

Platné standardy

Připomínkování veřejností

Proces zpracování standardů se skládá ze sedmi základních fází:

 • otevření vývoje standardu
 • vývoj obsahu standardu
 • p​​​​​​​řipomínkování odbornou veřejností
 • ​​​​​​​oponentura
 • ​​​​​​​schválení standardu
 • ​​​​​​​zveřejnění standardu
 • ​​​​​​​aktualizace standardu (dle potřeby a připomínek z praxe)

Vývojový tým

Vývojové týmy jednotlivých standardů jsou sestavovány z odborníků v příslušném oboru, resp. tématu a AOPK ČR spolupracuje s těmito institucemi:

 • Řada A: Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
 • Řada B: Stavební fakulta ČVUT v Praze.
 • Řada C:
  ​​​​​​​- Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně - standard k ovocným dřevinám,
  ​​​​​​​- Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně - standard ke krajinným trávníkům.
 • Řada D:
  ​​​​​​​- Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - standard k regionálním směsím,
  ​​​​​​​- Fakulta životního prostředí ČZU v Praze - standard k pastvě,
  ​​​​​​​- Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně - standard k sečení,
  ​​​​​​​- Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně - standard k lesním porostům,
  ​​​​​​​- Přírodovědecká fakulta UK - standard k disturbančnímu managementu,
  ​​​​​​​- Botanický ústav AV ČR v Průhonicích - standard k invazním druhům rostlin.

Autoři konkrétních standardů jsou uvedeni na titulní straně jednotlivých standardů.
Oponentním pracovištěm je vybraná odborná instituce v ČR nebo zahraničí.

Kontakt:

Mgr. Martina Kobyláková
Oddělení péče o terestrické ekosystémy