Stanovisko AOPK ČR k pozitivnímu seznamu živočichů v zájmových chovech

AOPK ČR vyjadřuje nesouhlas s myšlenkou regulace zájmového chovu prostřednictvím tzv. pozitivního seznamu. Stejný přístup má také Unie českých a slovenských zoologických zahrad, se kterou má AOPK ČR uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci.

Text stanoviska

​​​​​​​Zkratka CITES označuje mezinárodní úmluvu, která reguluje obchod s ohroženými druhy. Její celý název je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Častěji se ale můžete setkat právě se zkratkou CITES. Vychází z anglického názvu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Úmluvou CITES proti vyhubení ohrožených druhů rostlin a zvířat

My lidé od pradávna využíváme vše, co nám příroda poskytuje. Na planětě nás ale stále přibývá,  a roste i naše spotřeba. Tlak na omezené přírodní zdroje je dnes obrovský  a z neregulovaného využívání živé přírody se tak stal celosvětový problém. Způsobuje totiž, že z přírody mizí mnoho druhů zvířat a rostlin. Jejich vymíraní se tak naším přičiněním zrychluje. Aby se tomu zabránilo, navrhla Mezinárodní unie ochrany přírody, známá pod zkratkou IUCN, už v šedesátých letech minulého století mezinárodní dohodu. Ta byla nakonec přijata v roce 1973 pod patronací Organizace spojených národů (OSN) a dnes je známá jako CITES.

Cílem úmluvy je:

  • ochrana biologické rozmanitosti
  • udržitelné využívání živé přírody
Slon africký, foto: Ondřej Prosický

 

Připojily se skoro všechny země světa

Prvních deset států úmluvu podepsalo v roce 1975 a brzy následovaly další. Dnes má 184 signatářů včetně všech 27 zemí Evropské unie. Česká republika se k úmluvě připojila v roce 1992 ještě jako ČSFR. Úmluva CITES od počátku představuje významný nástroj světové strategie ochrany přírody.

České znění úmluvy CITES
​​​​​​​Anglické znění úmluvy CITES

Živá příroda jako spotřební zboží

Mezinárodní obchod s živou přírodou je velký byznys. Jak společnost bohatne, roste zájem lidí o živá a neživá zvířata a rostliny. Patří sem i nejrůznější výrobky a odvozeniny z nich, od potravin a léčiv přes kožené zboží až po exotické turistické upomínkové předměty. Často se obchoduje například s kůžemi plazů, kožešinami, kaviárem, mořskými korály, kaktusy, orchidejemi, vzácným dřevem, exotickými ptáky nebo odchovanými mláďaty papoušků, dravců, plazů, šelem a dokonce i opic. O jednotlivých zvířatech, rostlinách, ale i produktech z nich mluvíme jako o exemplářích CITES.

Sekretariát CITES

  • spravuje oficiální stránky úmluvy CITES, www.cites.org,
  • sídlí ve Švýcarsku (Ženeva),
  • pomáhá smluvním stranám při provádění úmluvy, soustřeďuje informace o rozsahu mezinárodního obchodu s živočichy a rostlinami chráněnými CITES,
  • organizuje konference smluvních stran úmluvy, spolupracuje s Interpolem, Světovou organizací celních orgánů (WCO), Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a mnoha dalšími vládními a nevládními organizacemi.