Název projektu: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše / Förderung der natürlichen Umwelt und des Vorkommens der Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) im Maltsch-Einzugsgebiet (ČR – AUS)

Logo Muschel. Logo Interreg.

Číslo projektu: ATCZ37
Místo realizace: povodí Malše
Program: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Zdroj financování: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a 15% Ministerstvo životního prostředí České republiky
Celkový rozpočet: 1 414 252,90 €
Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Oficiální stránky projektu: www.at-cz.eu/malsemuschel
Hlavní partner projektu: Ministerstvo životního prostředí ČR
Partneři projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Praze, veřejná výzkumná instituce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Jihočeský kraj, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ve spolupráci s Technische Büro für Gewässerökologie Blattfisch

Výstupy projektu:

Hlavními výstupy projektu bylo popsání nedostatků v životním prostředí druhu perlorodky říční, které perlorodkám bránily v rozmnožování, příprava přeshraničních koncepčních dokumentů pro zlepšení přírodních podmínek v celém povodí, ale také vysazení odchovaných perlorodek z několika odchovných cyklů do hraničního toku.

V rámci řešení projektu byla podpořena spolupráce obcí, lesních správ, rybářů i ochranářů v Čechách i Rakousku propojených zájmem o perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. Perlorodka říční byla vyzdvižena současně jako deštníkový druh (dle definice Světového svazu ochrany přírody IUCN) pro množství dalších vzácných organismů z čistých horských řek a zároveň jako symbolický ukazatel čisté řeky, spravované na obou stranách hranice.

Půda-voda-perlorodka říční​​p​​raktická příručka proti erozi, pro ochranu vod a klimatu.
Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: 2020

Ilustrační fotografie perlorodky říční.
Perlorodka říční, foto: Erika Smrtová.


Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu bylo posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí.

Důraz byl kladen na dosažení rovnováhy mezi nezbytnými parametry vodního prostředí a hospodářskou činností člověka pomocí jednotného vzdělávání hlavních činitelů na obou stranách hranice a následné aplikace ověřených způsobů hospodaření do praxe.

Biotop perlorodky říční na Malši.
Biotop perlorodky říční na Malši, foto: Jan Švanyga.

Aktivity projektu:

  1. Přímá podpora perlorodky a jejího hostitele (pstruha potočního), úprava stanovišť hostitele.
  2. Zpřesnění informací o biotopu, opatření pro snížení dalšího poškozování biotopu, identifikace hrozeb pomocí monitoringu biotopu a stanovišť.
  3. Zefektivnění ochrany druhu cílenou edukací klíčových činitelů v povodí.

Projekt vycházel z osvědčených postupů, ale zároveň měl i inovativní charakter.

Místa pro výsadky odchovaných perlorodek byla vybírána na základě bioindikací na vytipovaných vhodných místech v řece Malši. Na základě přežívání a přírůstků perlorodek, ve spojení s aktuálním stavem v povodí (výskyt stabilních populací perlorodek z posledního mapování, bobří aktivita, stavební práce a další rizika) byla vybrána místa k výsadkům perlorodek do řeky Malše. Výsadky byly realizovány v letech 2023 a 2024.

Inovativním přístupem byla detailní práce se stakeholdery (vlastníci pozemků, místní obyvatelé a zástupci rybářů, lesníků, zemědělců a členů obecních zastupitelstev na obou stranách hranice v celém povodí). Díky jejich zapojení bylo možné docílit čistoty vody odpovídající pitné vodě, nutné pro rozmnožování druhu. Zvýšením povědomí se podařilo zajistit vyšší ochranu druhu před negativní lidskou činností (např. přímé usmrcení jedinců za účelem nalezení perel).

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Ředitelka Odboru druhové ochrany
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí