Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Základním cílem úmluvy je zabezpečení ochrany stěhovavých druhů živočichů, a to nejen ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření. Stěhovavý druh chápe jako celou populaci nebo kteroukoli geograficky oddělenou část populace jakéhokoliv druhu nebo nižšího taxonu volně žijících živočichů, pro něž platí, že významná část jejich příslušníků cyklicky a předvídatelně překračuje jednu nebo více hranic států.

Úmluva byla sjednána 23. června 1979 v německém Bonnu, kde působí pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Proto se této konvenci říká Bonnská úmluva. V platnost vstoupila 1. listopadu 1983. ČR je smluvní stranou od roku 1994. Rozhodovacím orgánem je konference smluvních stran (COP), která zasedá každé tři roky. Za naplňování Bonnské úmluvy zodpovídá v souladu s usnesením vlády ČR MŽP, které je pro ČR také kontaktním místem.

Součástí Úmluvy jsou dvě přílohy:

  • Příloha I vyjmenovává druhy kriticky ohrožené v celém areálu jejich rozšíření nebo v jeho podstatné části a zasluhující si proto přísnou ochranu. Státy s výskytem takových druhů (tzv. areálové státy) by měly zakázat jejich úmyslné zabíjení, poškozování nebo rušení, zajistit aktivní ochranu jejich stanovišť a omezovat vlivy znesnadňující jejich migraci. Česká republika je v současnosti areálovým státem pro osm ptačích druhů z Přílohy I, přičemž tři z nich na území ČR pravidelně hnízdí.
  • Příloha II obsahuje stěhovavé druhy živočichů, jejichž ochraně by prospěly konkrétně zaměřené mezinárodní dohody a memoranda porozumění: zahrnuje také 159 druhů obratlovců, konkrétně 138 druhů ptáků a 21 druhů savců, vyskytujících se na území ČR.

V rámci Bonnské úmluvy bylo sjednáno celkem 19 memorand porozumění a sedm dohod týkajících se netopýrů, ptáků, slonů, kytovců, mořských želv a dalších taxonů nebo ekologických/funkčních skupiny. V případě fauny ČR se jedná o čtyři z nich (EUROBATS, AEWA, Memorandum porozumění o ochraně managementu středoevropské populace dropa velkého a Memorandum porozumění pro ochranu stěhovavých dravců a sov Afriky a Eurasie).

1. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů

​​​​​​​Agreement on the Conservation of Populations of European Bats - EUROBATS

Dohoda vstoupila v platnost v roce 1994, kdy k ní přistoupila i ČR. Cílem Dohody se stala ochrana populací všech evropských druhů netopýrů, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin obratlovců vůbec, protože citlivě reagují na nepříznivé změny v prostředí, zejména ničení přirozených biotopů a jejich znečišťování cizorodými látkami. V ČR se vyskytuje celkem 21 druhů netopýrů zahrnutých do EUROBATS.

2. Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds - AEWA

Dohoda vstoupila v platnost v roce 1999, ČR se stala její smluvní stranou 23. června 2006. Zaměřuje se na ochranu, monitorování a výzkum populací 255 druhů stěhovavých vodních ptáků, a to na rozsáhlém území od jejich hnízdišť v Evropě a přiléhající části Asie přes tahové cesty a shromaždiště ptáků až po zimoviště na africkém kontinentu. V ČR se vyskytuje celkem 76 druhů n aněž se AEWA vztahuje.

3. Memorandum o ochraně středoevropské populace dropa velkého

Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of the Middle-European Population of the Great Bustard - Great Bustard MoU

Memorandum bylo v roce 2005 vystaveno k podpisu pro všechny středoevropské areálové státy dropa velkého. Jeho cílem, jak již vyplývá z jeho názvu, zůstává záchrana populace dropa velkého ve střední Evropě, jejíž početnost v uplynulých desetiletích dramaticky poklesla na zlomek původního stavu. ČR, která se k memorandu připojila 19. února 2008, se zavazuje ve spolupráci s místními zemědělci zlepšit kvalitu biotopů na zimovišti dropů, podpořit projekty monitoringu, výzkumu a ochrany dropa a pokračovat v možnostech vyhlášení zvláště chráněného území pro dropa na jižní Moravě.

4. Memorandum o ochraně stěhovavých druhů dravců a sov Afriky a Eurasie

Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia - Raptors MoU

Memorandum vešlo v platnost v listopadu 2008 a zaměřuje se na ochranu 93 migrujících druhů dravců a sov v oblasti Afriky a Eurasie, jejichž početnost se významně snížila, takže téměř polovina druhů těchto ptačích predátorů je silně ohrožena. Memorandum se realizuje zejména akčními plány/záchrannými programy a dalšími opatřeními v terénu. ČR se stala signatářem memoranda v roce 2014.

Činnost AOPK ČR:

  • příprava odborných podkladů pro naplňování úmluvy včetně jejích dohod a memoranda,
  • uskutečňování konkrétních opatření na podporu druhů volně žijících živočichů, na něž se úmluva vztahuje, a péče o jimi upřednostňované prostředí (kupř. záchranný program pro dropa velkého v ČR).