Odborná skupina pro rekreaci a sport

Cíle odborné skupiny:

Odborná skupina byla zřízena Organizačním opatřením ředitele Správy ochrany přírody (dnes AOPK ČR) č. 12/2004, nově pak OOŘ č. 71 z 22. 6. 2015. Základním zadáním vyplývajícím z tohoto zřizovacího dokumentu je pro vymezenou oblast činnosti (rekreace a sport):

 • zajistit dostatečnou informovanost všech pracovišť AOPK ČR pro objektivní a věcně správné rozhodování ve věcech rekreace a sportu se zohledněním aktuálního stavu a trendů,
 • sjednotit přístup k řešení případů rekreace a sportů,
 • zajistit a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé rekreační a sportovní aktivity.

Činnost odborné skupiny je kontinuální a není časově ohraničena, schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Odborná skupina formulovala následující cíle svojí činnosti a nástroje k jejich dosažení:

Zmapování aktivit

 1. Sestavení přehledu aktivit s významným vlivem na přírodu a krajinu v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
 2. Zpracování analýzy vlivů jednotlivých aktivit na přírodu a krajinu
 3. Vyhodnocení váhy konkrétních aktivit v jednotlivých CHKO
 4. Sledování vývoje aktivit a jejich vlivů (trendy, nové aktivity)

Sjednocení přístupu v rámci AOPK ČR

 1. Analýza přístupu jednotlivých pracovišť (včetně správ NP) ke konkrétním aktivitám
 2. Vytipování zdrojů konfliktů, návrhy jejich systémových i příležitostných řešení
 3. Zpracování doporučení a metodických návodů pro správy CHKO (stejný přístup při zachování různosti postupu podle místních podmínek) prostřednictvím Metodických listů AOPK ČR č. 16 "Usměrňování vybraných sportovních a rekreačních aktivit v ZCHÚ"
 4. Doporučení pro tvorbu plánů péče o CHKO

Sjednocení přístupu všech orgánů ochrany přírody

 1. Analýza přístupu ostatních orgánů OP (správy národních parků, Ministerstvo ŽP, krajské úřady, ČIŽP...) ke konkrétním aktivitám
 2. Sdílení metodických doporučení AOPK ČR se správami NP a ostatními orgány OP
 3. Návrhy doporučení pro metodickou a koncepční práci a rozhodovací praxi MŽP

Dosažení vzájemné informovanosti orgánů ochrany přírody a partnerů

 1. Komunikace s veřejností, podnikateli, veřejnou správou, sdělovacími prostředky (informování o východiscích a postojích orgánů ochrany přírody, získání zpětné vazby)
 2. Pověření jednotlivých členů pracovní skupiny RST jako „specialistů“ pro trvalý kontakt a jednání s partnery  rámci konkrétních aktivit (viz níže)

Přednostně řešené aktivity:

 • horolezectví, feraty - Jiří Hušek, AOPK ČR, RP Liberecko
 • cyklistika - Ondřej Vítek, AOPK ČR, Oddělení CHKO
 • běžecké lyžování - Jan Flašar, RP Jižní Čechy Správa CHKO Blanský les
 • sjezdové lyžování, snowboarding - Jakub Černoch, RP Olomoucko Správa CHKO Jeseníky
 • skialpinismus, zimní freeride
 • orientační běh - Slávek Valda, RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
 • vzdušné aktivity - Petr Hůla, RP Střední Čechy Správa CHKO Křivoklátsko
 • geolokační hry (Geocaching, PeakPoint apod.) - Ondřej Vítek, AOPK ČR, Oddělení CHKO
 • vodní sporty
 • motorové sporty - Rudolf Remeš, RP Východní Čechy Správa CHKO Orlické hory
 • jízda na koni - Slávek Valda, RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
 • aktivity se psy
 • golf - František Jaskula, RP Správa CHKO Beskydy

Kontakt:

Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
tajemník odborné skupiny