Odborná skupina pro CITES

Odborná skupina pro CITES byla zřízena pro řešení koncepčních a odborných otázek CITES. Její náplň je uvedena v Organizačním opatření ředitele č. 34.4. Odborná skupina pro CITES se schází minimálně dvakrát za rok.

Hlavní úkoly odborné skupiny:

  • příprava nebo připomínkování strategických dokumentů a metodik, které řeší problematiku mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin,
  • příprava a připomínkování odborných podkladů pro jednání Vědecké prověřovací skupiny CITES (SRG) při Evropské komisi,
  • ​​​​​​​metodická podpora ve věci vydávání odborných stanovisek vědeckého orgánu CITES v souladu s § 27 zákona,
  • ​​​​​​​zpracování odborných materiálů a podkladů pro legislativní nástroje v problematice CITES.

Členové odborné skupiny:

Ing. Roman Zajíček (předseda), AOPK ČR, RP Jižní Morava Správa CHKO Pálava
Ing. Silvie Ucová (tajemnice), AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES
RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
Mgr. Barbora Kaminiecká, AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
Mgr. & Ing. Jakub Makal, AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
Ing. Lenka Čolobentičová, AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., AOPK ČR, Odd. druhové ochrany živočichů
RNDr. Jiří Šafář, AOPK ČR, RP Olomoucko
Mgr. Jana Hrdá, KÚ Plzeňského kraje, oddělení ochrany přírody
MVDr. Martin Jánošík, Městská veterinární správa v Praze SVS, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
Mgr. Pavla Říhová, PřF UK, vedoucí Centra environmentálních forenzních věd
RNDr. Dominika Formanová, PhD., PřF UK, Centrum environmentálních forenzních věd

Kontakt:

Ing. Silvie Ucová
tajemnice odborné skupiny