Odborná skupina na ochranu entomofauny

V roce 2010 byla ustanovena odborná skupina na ochranu entomofauny jako odborný a poradní orgán AOPK ČR. Důvodem založení je kritická situace řady druhů hmyzu, které patří v současné době k nejvíce ohroženým složkám naší přírody. Při činnosti AOPK ČR nebyly vždy dostatečně zohledňovány zájmy ochrany ohrožených druhů hmyzu, bylo tedy třeba zajistit pružné reagování na nové poznatky a jejich aplikaci do ochranářské praxe.

Členy odborné skupiny jsou odborní pracovníci AOPK ČR, entomologové ze správ chráněných krajinných oblastí, národních parků a dále specialisté z vědeckých institucí jako jsou univerzity, muzea a vědecké ústavy.

Hlavními úkoly odborné skupiny jsou:

  • zpracování a předkládání návrhů na ochranu a stabilizaci populací ohrožených a chráněných druhů entomofauny,
  • aplikace nejnovějších poznatků vědy a výzkumu v oblasti entomologie do ochranářské praxe,
  • spolupráce na koncepčních materiálech a plánech zpracovávaných AOPK ČR tak, aby zohledňovaly dostatečně potřeby ochrany hmyzu,
  • řešení střetů ochrany entomofauny se zájmy jiných ohrožených a chráněných fenoménů přírody a krajiny,
  • iniciování změn v praxi AOPK ČR (např. návrhy na změny či doplnění metodik, metodických listů, pracovních postupů týkajících se ochrany a údržby cenných lokalit atd.),
  • spolupráce při vytváření strategií pro jednání s vlastníky a uživateli pozemků, státními orgány, nevládními neziskovými organizacemi, médii a dalšími subjekty.

V případě potřeby konzultace problematiky týkající se ochrany hmyzu můžete využít poradní servis odborné skupiny na ochranu entomofauny. V takovém případě kontaktujte tajemníka odborné skupiny.

Členové odborné skupiny:

Mgr. Zdeněk Hanč - vedoucí
Mgr. Václav John - tajemník
Ing. Radek Hejda
RNDr. Petr Mückstein
Radek Janák
Mgr. Martin Waldhauser
Mgr. Antonín Krása
Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
Mgr. Tomáš Ernest Vondřejc

Externí členové (mimo AOPK ČR):

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Martin Škorpík
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
David Číp
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.
RNDr. Ondřej Konvička
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

Kontakt:

Ing. Radek Hejda
tajemník odborné skupiny