PP rybník Louňov.Chráněné území tvoří vodní a litorální společenstva s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Katastrální území: Načeradec
Nadmořská výška: 455 m
Výměra: 1,876 ha
Vyhlášeno: 2001

Geologie:

Přírodní památka leží v českém moldanubiku v místě holocenních náplav. Podloží tvoří dvojslídné pararuly.

Rostliny:

Většinu širokého litorálního pásma zaujímá rákosina s dominantním rákosem obecným a s výskytem silně ohrožené ostřice plstnatoplodé, na něj navazuje pás keřových vrb a olší. Jen na několika místech na tento vrbový pás nasedají drobné plochy s fragmenty původních podmáčených luk s výskytem zajímavějších druhů, např. mochnou bahenní. Rybník samotný díky značnému zazemnění zarůstá rdestem vzplývavým a dalšími druhy.

Živočichové:

Z bezobratlých se zde objevuje šidélko kopinaté, šídlatka hnědá, vodouch stříbřitý a silně ohrožená škeble rybničná. Z obojživelníků zde žijí silně ohrožený skokan zelený a čolek obecný, z plazů ohrožená užovka obojková. Litorál slouží jako hnízdiště pro vodní ptactvo.

Využití:

Rybník je tradičně extenzivně využíván k chovu ryb, v současné době je však silně zazemněn. Nepravidelně je využíván též myslivecky – k vypouštění divokých kachen.