Chci povolit výzkum a dokumentaci chráněné části přírody

Každé provádění výzkumu ve zvláště chráněném území nevyžadující zásahy do předmětů ochrany zvláště chráněného území, které jsou v rozporu s jejich ochrannými podmínkami (vizte níže), musí být oznámeno písemně nejméně 30 dnů předem.

Ačkoliv provádění výzkumu samo o sobě ve zvláště chráněném území zakázáno není, v řadě zvláště chráněných území jsou zakázány či jsou limitovány činnosti, které jsou pro provádění výzkumu často nezbytné. Omezení jsou následující:

Národní přírodní rezervace (NPR) – zákaz vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty, zákaz vjíždět motorovými vozidly, zákaz sbírat či odchytávat živočichy a rostliny
Přírodní rezervace (PR) – zákaz sbírat či odchytávat živočichy a rostliny
Chráněná krajinná oblast (CHKO) – zákaz vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená,
Národní park (NP) – zákaz vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená, v klidových územích národního parku je zakázáno pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené. Bližší informace poskytne správa národního parku.
Ostatní zvláště chráněná území (národní přírodní památka (NPP) a přírodní památka (PP)) – zpravidla bez zákazu, pokud nedochází k překryvu s územím se zákazem, nicméně uplatní se obecné limity zákazu území poškodit a způsobit v něm změny.

V některých zvláště chráněných územích, ve kterých zákonný zákaz není, může být omezení výzkumu nebo činností pro něj nezbytně stanovený individuálně v bližších ochranných podmínkách v příslušném vyhlašovacím předpisu. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody nebo Vám ji na dotaz poskytne příslušný orgán ochrany přírody.

Pokud se váš výzkum týká zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, vztahují se na vás zákazy a omezení, o kterých pojednává jiná životní situace.

Pokud se váš výzkum týká jeskyní, vztahují se na vás tyto zákazy a omezení:

 • Zákaz ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav.
 • Pro průzkum a výzkum jeskyní je třeba povolení orgánu ochrany přírody.

Výzkum chráněných částí přírody je možné povolit jen těm fyzickým či právnickým osobám, které mají pro tuto činnost kvalifikační předpoklady.

Co vše potřebuji?

Podle povahy výzkumu můžete kromě včasného oznámení výzkumu potřebovat jeden či více následujících správních aktů:

 • výjimka dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“) ze zákonných zákazů ve zvláště chráněných územích,
 • souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných územích dle § 44 odst. 4 ZOPK,
 • druhová výjimka dle § 56 odst. 1 resp. 2 ZOPK,
 • souhlas s průzkumem jeskyně dle § 10 odst. 3 ZOPK,
 • výjimka ze zákazů u jeskyně dle § 10 odst. 2 ZOPK.

Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR (příslušné regionální pracoviště) obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které Vám AOPK ČR ke konkrétnímu případu sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat a jakým způsobem máte postupovat.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem mimo národní parky a vojenské újezdy a dále rovněž na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP a jejich ochranná pásma (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a mimo PUOS) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (PUOS) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)

Náležitosti žádosti

Výjimku či souhlas vydává AOPK ČR pouze na žádost. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti žádosti dle § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dále speciální obsahové náležitosti stanovené v § 83a ZOPK. Jedná - li se o záměr na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s potenciálním vlivem na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je třeba si vždy přednostně zajistit stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK. Toto stanovisko je povinnou přílohou žádosti dle ZOPK a je třeba o něj požádat před podáním žádosti o vydání všech ostatních povolení, souhlasů či rozhodnutí.

V žádosti musí být uvedeno:

 • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel; u právnické osoby název (obchodní firmu), IČO, adresu sídla,  žádat musí osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (zpravidla člen statutárního orgánu; v případě, že žádost podává například zaměstnanec, je nutné doložit se žádostí pověření od statutárního orgánu),
 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
 • z žádosti musí  být patrné, o co přesně žádáte (výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 4 ZOPK, druhová výjimka dle § 56 odst. 1 resp. 2 ZOPK, souhlas s průzkumem jeskyně dle § 10 odst. 3 ZOPK, výjimka ze zákazů u jeskyně dle § 10 odst. 2 ZOPK),
 • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, charakter činností apod.),
 • musí v ní být uvedeno, že splňujete kvalifikační předpoklady k provedení výzkumu a tyto kvalifikační předpoklady musíte doložit,
 • váš podpis.

Pokud váš výzkum nevyžaduje zásahy do předmětů ochrany zvláště chráněného území, které jsou v rozporu s jejich ochrannými podmínkami, musíte jej AOPK ČR oznámit min. 30 dní předem. Náležitosti oznámení jsou podobné jako náležitosti žádosti, pouze v něm uveďte, že jde o oznámení dle § 73 dost. 3 ZOPK.

Dokumenty

Vzor žádosti – provádění výzkumu ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb.

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslat prostřednictvím datové schránky. U výzkumu většího rozsahu (například zasahujícího do více ZCHÚ) bude vlastní povolení výjimky či udělení souhlasu pravděpodobně trvat déle než 30 dní.

Vysvětlivky:

1 Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu