Chci povolit vstup, vjezd nebo parkování ve zvláště chráněném území

V řadě zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) jsou zakázány či limitovány vjezdy motorovými a občas i nemotorovými vozidly. Někdy dokonce i vstupy. Omezení jsou následující:

Národní přírodní rezervace (NPR) – zákaz vstupu i vjezdu mimo vyznačené cesty, zákaz vjezdu motorových vozidel (se zákonnými výjimkami, které se nevztahují na širokou veřejnost), zákaz jízdy na kole mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa.
Chráněná krajinná oblast (CHKO) – zákaz vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená na celém území (se zákonnými výjimkami, které se nevztahují na širokou veřejnost)
Národní parky (NP) – zákaz vstupu mimo vyhrazené trasy v klidové zóně parku (se zákonnými výjimkami, které se nevztahují na širokou veřejnost), mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí:
- zákaz vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa,
- zákaz jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená
Ostatní zvláště chráněná území (národní přírodní památka (NPP), přírodní památka a rezervace (PP a PR) – zpravidla bez zákonného zákazu, pokud nedochází k překryvu s územím se zákazem, nicméně uplatní se obecné limity zákazu území poškodit a způsobit v něm změny a dále může omezení stanovit individuálně bližší ochranné podmínky zvláště chráněného území. Pro parkování (setrvávání) vozidel se aplikují stejné limity jako pro vjezdy (včetně obytných aut a přívěsů).

V některých maloplošných ZCHÚ může být omezení vstupů, vjezdů či parkování stanoveno individuálně v bližších ochranných podmínkách v příslušném právním předpisu. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody nebo jí na dotaz sdělí příslušný orgán ochrany přírody.

Co vše potřebuji?

Výjimku ze zákonných zákazů v dotčeném ZCHÚ dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), či případně souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 4 ZOPK. Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR (příslušné regionální pracoviště) obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které Vám AOPK ČR ke konkrétnímu případu sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat a jakým způsobem máte postupovat.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných ZCHÚ (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem. A dále také na území, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a správní obvody správ národních parků.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a mimo PUOS) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (PUOS) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)

Náležitosti žádosti

Výjimku či souhlas vydává AOPK ČR pouze na žádost. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti žádosti dle § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dále speciální obsahové náležitosti stanovené v § 83a ZOPK. Jedná - li se o záměr na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s potenciálním vlivem na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je třeba si vždy přednostně zajistit stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK. Toto stanovisko je povinnou přílohou žádosti dle ZOPK a je třeba o něj požádat před podáním žádosti o vydání všech ostatních povolení, souhlasů či rozhodnutí.

V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel; u právnické osoby název (obchodní firmu), IČO, adresu sídla,  žádat musí osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (zpravidla člen statutárního orgánu; v případě, že žádost podává například zaměstnanec, je nutné doložit se žádostí pověření od statutárního orgánu),
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 4 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti – povolení vjezdu a rekreačních a sportovních aktivit dle zákona č. 114/1992 Sb.
Vzor žádosti dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

Vysvětlivky:

1 Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu